Bratři a sestry,

prošli jsme kus společné cesty v synodálním procesu, ve kterém zaznívá veliká touha po kvalitně žitém společenství i volání po vzdělávání a formaci v oblasti komunikace

Pochopili jsme, že jen dobrá vůle a zbožnost nestačí. Jak říká sv. Tomáš Akvinský "milost předpokládá přirozenost". Svět stvořený a přirozený je neoddělitelně spojen se světem milosti a duchovna. A tedy je naší povinností používat všech dostupných poznatků, které nám Pán svěřil skrze dar rozumu, pro růst našich společenství. 

Proto jsme ve spolupráci s odborníky připravili komplexní vzdělávací program, ve kterém projdete sérií praktických a interaktivních tréninků zaměřených nejen na témata teologická, ale i na efektivní komunikaci, řešení konfliktů, práci s dynamikou skupiny aj.

Žádný kurz ani trénink nenahradí hlubokou osobní snahu žít Evangelium. Můžeme si ale osvojit vhodné nástroje, které nám pomohou ve společném sdílení a putování.

Věříme, že vzdělávací program "Stávat se tvůrci Pokoje" přispěje ke zlepšování vztahů ve farnostech a budování Božího království v naší brněnské diecézi. Jde o pilotní projekt, který pokud se osvědčí a přinese plody, v příštích letech rozšíříme.

R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání brněnské diecéze

Jak se z nás stanou tvůrci Pokoje?

"Ježíš ovšem nenazývá blahoslavenými lidi, kteří žijí v klidu, nýbrž ty, kteří pokoj utvářejí, zápasí o něj, jsou budovateli a tvůrci pokoje. Pokoj se totiž buduje a jako kterákoli stavba si žádá úsilí, spolupráci a trpělivost."

Promluva papeže Františka z 1. listopadu 2022

"Tvůrce rodí tvůrce" /Marek Orko Vácha/

 "Pokoj je odvážná pokora a pokorná odvaha" /s. Kamila Novosedlíková, SDB/


Kurz je pořádán pod hlavičkou Biskupství brněnské