Bratři a sestry,

prošli jsme kus společné cesty v synodálním procesu, ve kterém zaznívá veliká touha po kvalitně žitém společenství i volání po vzdělávání a formaci v oblasti komunikace

Pochopili jsme, že jen dobrá vůle a zbožnost nestačí. Jak říká sv. Tomáš Akvinský "milost předpokládá přirozenost". Svět stvořený a přirozený je neoddělitelně spojen se světem milosti a duchovna. A tedy je naší povinností používat všech dostupných poznatků, které nám Pán svěřil skrze dar rozumu, pro růst našich společenství. 

Proto jsme ve spolupráci s odborníky připravili komplexní vzdělávací program, ve kterém projdete sérií praktických a interaktivních tréninků zaměřených nejen na témata teologická, ale i na efektivní komunikaci, řešení konfliktů, práci s dynamikou skupiny aj.

Žádný kurz ani trénink nenahradí hlubokou osobní snahu žít Evangelium. Můžeme si ale osvojit vhodné nástroje, které nám pomohou ve společném sdílení a putování.

Věříme, že vzdělávací program "Stávat se tvůrci Pokoje" přispěje ke zlepšování vztahů ve farnostech a budování Božího království v našich diecézích.

R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání brněnské diecéze

Jak se z nás stanou tvůrci Pokoje?

"Ježíš ovšem nenazývá blahoslavenými lidi, kteří žijí v klidu, nýbrž ty, kteří pokoj utvářejí, zápasí o něj, jsou budovateli a tvůrci pokoje. Pokoj se totiž buduje a jako kterákoli stavba si žádá úsilí, spolupráci a trpělivost."

Promluva papeže Františka z 1. listopadu 2022

"Tvůrce rodí tvůrce" /Marek Orko Vácha/

 "Pokoj je odvážná pokora a pokorná odvaha" /s. Kamila Novosedlíková, SDB/

"Myslím, že nejjednodušší způsob, jak rozpoznat přítomnost Ducha, je hledat tam, kde je jednota, kde je pohyb směrem ke smíření, kde se dva stávají jedním, kde se nepřátelé stávají přáteli. Já Ducha nemá potřebu považovat se za lepšího než kdokoli jiný. Prostě žijeme s energií a živostí, kterou Pavel nazývá ovocem Ducha: „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, štědrost, věrnost, mírnost a sebeovládání“ (Galatským 5,22-23). Naším úkolem je jednoduše zůstat uvnitř proudu Ducha, kterým je láska." /Richard Rohr/

Kurz je pořádán pod hlavičkou Biskupství brněnské